مدال های کاربران


 1. بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  صندلی داغ


  بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  54

  مدال داده شد

  صندلی داغ


  بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  54
  مدال داده شد

 2. این مدال به کاربرانی که در طول ماه تاپیک خلاقانه ارسال کرده باشند اعطا خواهد شد.

  تاپیک نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در طول ماه تاپیک خلاقانه ارسال کرده باشند اعطا خواهد شد.

  10

  مدال داده شد

  تاپیک نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در طول ماه تاپیک خلاقانه ارسال کرده باشند اعطا خواهد شد.

  10
  مدال داده شد

 3. این مدال به کاربرانی که سه ماه متوالی مدیر اتحاد برتر شوند ، اعطا می گردد.

  مدیر اتحاد نمونه


  این مدال به کاربرانی که سه ماه متوالی مدیر اتحاد برتر شوند ، اعطا می گردد.

  1

  مدال داده شد

  مدیر اتحاد نمونه


  این مدال به کاربرانی که سه ماه متوالی مدیر اتحاد برتر شوند ، اعطا می گردد.

  1
  مدال داده شد

 4. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر سوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  19

  مدال داده شد

  نفر سوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  19
  مدال داده شد

 5. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر دوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  16

  مدال داده شد

  نفر دوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  16
  مدال داده شد

 6. این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  کاربر نمونه سال


  این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  4

  مدال داده شد

  کاربر نمونه سال


  این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  4
  مدال داده شد

 7. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر اول مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  15

  مدال داده شد

  نفر اول مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  15
  مدال داده شد

 8. این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  کاربر نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  35

  مدال داده شد

  کاربر نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  35
  مدال داده شد