مدال های کاربران


 1. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر سوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  10

  مدال داده شد

  نفر سوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه سوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  10
  مدال داده شد

 2. بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  صندلی داغ


  بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  4

  مدال داده شد

  صندلی داغ


  بعد از پایان صندلی داغ به کاربر مدال بابت پاسخ گویی به سوالات داده میشود.

  4
  مدال داده شد

 3. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر دوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  9

  مدال داده شد

  نفر دوم مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه دوم بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  9
  مدال داده شد

 4. این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  نفر اول مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  10

  مدال داده شد

  نفر اول مسابقات


  این مدال به کاربرانی که در مسابقات رتبه اول بیاورند اهدا می شود(مدال به مسابقاتی که توسط مدیریت تایید شود اهدا می شود)

  10
  مدال داده شد

 5. این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  کاربر نمونه سال


  این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  2

  مدال داده شد

  کاربر نمونه سال


  این مدال به کاربرانی که در سال نمونه شوند اهدا می شود.

  2
  مدال داده شد

 6. این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  کاربر نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  17

  مدال داده شد

  کاربر نمونه ماه


  این مدال به کاربرانی که در ماه نمونه شوند اهدا می شود.

  17
  مدال داده شد