Eмιɴeм-

Part1جَــــنـــWarـــگ اِیـــوکـــEwalkـــیــانIII:)

از زمان ارسال این تاپیک 75 روز گذشته و تاپیک قدیمی محسوب می شود، لطفا در آن پست ارسال نکرده و تاپیک را آپدیت نکنید، در صورتی که سوالی دارید با مدیران انجمن صحبت کنید.

12 ارسال در این موضوع قرار دارد

y091071_7mu8xL2.png

بِـــه نــام اوD:


بــا ســلـــام خِـــدمَــت شـــما :Dخــب خــب بــا سِــری 3 جَـــنـــگ ایـــواکـــــWaR EwalKـــیـــان دَر خِـــدمَـــتــتون هـَـــســتـــیم :x


w192893_naxbh9ujpoqhjv9z5xp.gif

لــیــنکــدونی:D
 

j418504_jso_ret.png
 

w192893_naxbh9ujpoqhjv9z5xp.gif

جَـــوایزمونه:D


:tw_warning:NoT FounD:tw_warning:


فَــقَـــط مــیــتــونَــم بـــه هَــمـــه یــه بــوس بِــدم:tw_kiss_wink::tw_neutral:


w192893_naxbh9ujpoqhjv9z5xp.gif
j231432_images.png
خُــب مُــعَـــرِفـــی گـــروه هـــا و اَعــضــاش:D

کــلــا دوتــا گــروه داریـــم ایـــنبــار:D

ایــســتَــک هــا هَــم بــودَنــا پُـــشــت تــاپــیـــک تـــاسیس کــنــَندِه گــفــت بــیـخـیـال مــا شــو :|

اِیـــواکــیـــانِ صَـــغــیــر ._.

لوگو|Logo

n786127_SHIELD_logo.jpg

بَــهــــار
خــــب ایــشــون کِ هَـــمــیــشه هَـــســـت و تــاحــالــا کُــشــتــه نَـــشــده :|

 

فــواد اَمــیــری

تــاســیــس کــنــنــده گــروه،نَــقــش خــاصــی نــداره:|


سَــیــر سَــعــیـد
:tw_joy: یـــا هَـــمــون سَـــر سَـــعــیــد

نــیــرو جَــوان و تــازه وارد کِـــ وَرزش بـــارفــیــکس تَــبَـــحر خــاصـــی داره بَـــرای هَـــمــیــنَـــم بَـــهــار او را جَـــذب کَـــرد:D


مــیــس اِلـــنــاز
دُخـــتَـــر شِـــکَـــســت خــورده گــروه دَر زَمــیــنـه عِــشــقــی:(
پ.ن:هَــمــدَردیــم:|


مِــــهــدی
شَــخــصــیـت آرام گــروه:Dرِضــــا:D
هَـــویـــج اِیـــنــجـــا:D


امیرمحمد

نَــمــایَـــنده صــلــح گــروه:|جــاســوس مُـــتَـــفِــقـــین دَر اِیــواکo938643_35235669840650917734.gifخــب خــب:D

گـــروه
مُـــتَـــفـــقـــیــن:D


لوگو|Logo


r646052_empire_of_the_hand_insignia__gra


شیـــــــــــــــــره :|

بــالــایـــی هــا هَـــم شیــرنا ولــی ازیــن پــاکَــتــیا پــاستوریـــزه
trol (9).png

بَــــهــــار::tw_rage::tw_rage::tw_rage:

مَــن:trol (6).png

لـــردمـــون:D اِبـــــراهــیـــم:x
رَئـــیـــس وَ هِـــدایَـــت کــنَنـده گــروه:D

 

حُـــصِـــیــن:x
تـــاســیــس کُـــنَــنده و دَســتــیار رَئــیــس وَ مَغـــز مُــتِفَــکِر گـــروهD:


مــیــس مَــهــســـا:O
خـــونــRelaxــسَــرد وَ روحــیه دَهَــنــده گــروه
:ـ|


سَــــعـــیـــدِمــون:D
مَــســئول مُـــذاکِـــرات گــروه وَ فَـــردی خَــشِــــن:D :ـ(اَحـــمَــدرِضــــا:|
بــا سَـــلــام اِبــتـــدا اَز خــانِــوادَم تَـچَــکر مــیکنَـــم کِ مـنــو بـــه ایــنــجا رِســـوندَن یـــکــی اَز سَـــربــازان وَطَـــن هَـــســتَــم :|


سُــــروچـــ:D
مَــســئول خـــوردو خــوراک گــروه:D

 

مــلـــیـــکــــا:D
خَــرخـــون گـــروه:Dاِیـــنَـــم اَز اَعـــضــا:Dc73703_naxbh9ujpoqhjv9z5xp.gif


a6567_images.png


بــی بـــی ســـی نــیـــوزD:

 

بـــه خَـــبــری کِـ هَــم اکــنــون بِ دَســـتَـــمــون رِســیــده گــوش بِـــدید:|

 

کِشور ایستک ها ک از جنگ انصراف دادن دیشب توسط ایواکیان تسخیر شده و ضمیمه این کشور شدن :|

 

بهار ک بعد از اون فرار دوباره ایواکیان رو از نو ساخت و قویش کرد اعلام کرد بزودی به متفقین حمله میکند و انتقام شکست های قبلو از اونا میگیرد:|

 

امروز ما دو مهمان و دو نفر از اعضای گروه متفقین رو دعوت کردیم :| و درمورد جنگ احتمالی و دوباره ایواکیان و متفقین حرف میزنیم

اَحـــمَــدرضــا و مَــهــســا:|


خَــبــرنــگار:سَــلــام مــیــکنــیــم بــه ایــن دو:D

مَــهــســا:In the name of god

اَحـــمَــدرضــا:بــاشـه بــاو فَـــهــمــیــدیــم تـــوهــم اِنـــگــلــیـــســی بَـــلــدی مَــنــم سَــلــام:|

مَــهــســا:مــیــزَنَــمِــتــا:| اَصـــن بــه تـــو چِ :(

خَــبــرنــگار:ه
َـــمــیــشه اِنــقَــد دَعــوا مــی کــنــید:|

مَــهــســا:بَــلــی:|

اَحـــمَــدرضــا:مَـــن تَـــکـذیــب مــیکــنم:|

خَــبــرنــگار:بــیــخــی خــب چِ خَــبــر

اَحـــمَــدرضــا:مَــگ اومــدیــم مِـــهمــونی:|

خَــبــرنــگار:آهــا اِشــــتِــب شــد خــب نَــظــرتــون راجِــبــ جَــنــگ اِحـــتــمالــی دَر بَــرابَــر اِیــواکــیــان چــیــه؟اونــا از هَــمــیــشه قَـــوی تَــرن وَ بِـــ جَـــنــگ شــما مــیــان

مَــهــســا:دَر جَـــنـگ هــای قَــبــلی کِ ســوســک بــودَن:|

اَحـــمَــدرضــا:آخــه پــیــزوری تــو مَــگ جَــنگ هــای قَــبــلی اَصــلــا تــو تــیــم مــا بــودی کِـ حَــرف مــیــزنــی:|

اَحـــمَــدرضــا:مَــن امــیدوارم بِــتــونــیم شِــکَــســتِـشون بِدیــم بــا تَــجَــکر:|


خَــبــرنــگار:خــب صــحــبَــت هــارو شِــنــدیــد تـــا بَـــخــش بَــعــدی اَخــبــار خـــداحــافظی:|

 

s249438_165.gif

خــب بِـــریـــم بـــه اردوگـــاه اِیـــواکــیـــانِ صَـــغــیــر ._.


d304113_Presentation1.jpg


بَــهــــار:برید گرم کنید :| سریع تند

مــیــس اِلـــنــاز،مِــــهــدی،رِضــــا،سَـــر سَـــعــیــد،امیرمحمد::tw_sweat:

سَـــر سَـــعــیــد:آه من کم آوردم بهار بیخی :|

بَــهــــار:قلیونه بت ساخته :|

سَـــر سَـــعــیــد:
:tw_flushed: اوه ن این از کجا میدونه بدبخت شدیم :|

رِضــــا:پسر وای یادم نبود از نفسم خدافظی کنم :( شاید شهید شم دیگ نبینمش آخه

سَـــر سَـــعــیــد:نترس :| ما پیروز میشیم :| اگ بمیریمم باز پیروزیم

بَــهــــار:این دفعه اگ ببازیم دیگ همه کشته میشیم باید تلاشتونو بکنید :|

 

رِضــــا:من نباید بمیرم حتی اگ همتونم بمیرید :|

امیرمحمد:منم آرزو دارم نباس بمیرم :|


بَــهــــار:با این وضع فک کنم اگ شکست بخوریم منو میخوایین تحویل بدین ؟ :|

 

امیرمحمد:از من هیچ کاری بعدی نیس :|
 

مــیــس اِلـــنــاز:هی:)

سَـــر سَـــعــیــد:عزیزم تو زبون داشتیو من نمیدونستیم :|

رِضــــا:ولش کن گناه داره باو:|

مــیــس اِلـــنــاز:مهدی کجایی ک بی تو افسردگی بگرفتم:(

سَـــر سَـــعــیــد:تو جیب منه بیا بگیرش:|

مــیــس اِلـــنــاز:با مزه :|

مِــــهــدی:سلام سلام :|

رِضــــا: :|


بَــهــــار:خب بروبچ نهاره بریم بخریم آماده شید ک فردا صبح قراره حمله کنیم :|

سَـــر سَـــعــیــد:جون فردا بلاخره احمدو میکشم:D

بَــهــــار:بخورید:|


1 ساعت بعد


w7199_32.jpg

مِــــهــدی:این دیگ چی بود ما خوردیم مزه عَله میداد :|

مــیــس اِلـــنــاز:منکه راضی بودم


سَـــر سَـــعــیــد:تو مهم نیستی :| وایی خیلی بد بود اه اه

امیرمحمد:منم میگم بد نبود :|

بَــهــــار:خب خب خفه شید بگیرید بخوابید صدا نشونم خاموشییی:ZZZZZZ


c483272_fs.gifگــفــتــگو مُـــتَـــفـــقـــیــن:D

 این داستان ادامه دارد...

 

ویرایش شده در توسط Aʜᴍᴡᴅ
16 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مثل سری های گذشته عالی+

 

 

ویرایش شده در توسط мαнde ʝɾ
3 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

خوب بودxD

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

من یهو از کجا اومدم تو جنگ!؟O.o

عالی بود+

3 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر


امیرمحمد
نَــمــایَـــنده صــلــح گــروه:|جــاســوس مُـــتَـــفِــقـــین دَر اِیــواک

"دستها  از پشت پرده اومده بیرون دیگه"

دنبال  کیس جدید باش:D

 

عالییی بود+++++

 

3 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 23 ساعت قبل، ❦๓❧ ąяɨą ㋡ گفته است :


امیرمحمد
نَــمــایَـــنده صــلــح گــروه:|جــاســوس مُـــتَـــفِــقـــین دَر اِیــواک

"دستها  از پشت پرده اومده بیرون دیگه"

دنبال  کیس جدید باش:D

 

عالییی بود+++++

 

خب خب 

اولا عالی بود احمد

دوما خوشحالم که میبینم میونتون با هم خوب شده:)

و دیگر تمام:|

4 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بد نبود

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 2/9/2018 در 1:00 PM، Aʜᴍᴡᴅ گفته است :

مــیــس اِلـــنــاز:مهدی کجایی ک بی تو افسردگی بگرفتم:(

عالی بود :x

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

احمد بی معرفت شدیا 5 ماه نبودم:|

جامو دادی رفت؟:|

عالی:x

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عالی:) 

جنگ قبلی مردم مگه؟:| نیستم اخه:|

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری