❦๓❧ ąяɨą ㋡

♬تـــاپیـڪ جـامــع پاپ مــوزیـڪ♪

600 ارسال در این موضوع قرار دارد

Mehraad-Jam-Shomal.jpg

با تو تو راه شمال تاریک میشه آروم هوا
بسته میشه آروم چشات شب جنگلو بارونو باد
بارون میاد بارون میاد بارونو دوست داره زیاد
میکنه یواش اون چشاشو باز میگه بهم بزن کنار بزن کنار
تو این هوا بریم زیر بارون یواش خیس بشه اون صورت ناز
بهم بگی میمونم تا تهش باهات میمونه باهام
امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره

بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من
دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار
هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات
امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره
بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من
دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار
هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات

دانلود آهنگ مهراد جم شمال
جلو همه بگو به من خیلی دوست دارم عشق دلم
همه جا تاریک شه یهو بوی عود میاد و شمعا روشن
همه اگه پایه باشن وصل میکنیم ما صبح و به شب
جمع جمع عاشقا جمع جمع اینا رو هم من عاشقتم
امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره

بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من
دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار
هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات
امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره
بارون بباره بارون بباره تو هم بخندی برا من
دوباره بخونم برات نگات تو نگام چشاتم کنار
هم نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات
:tw_heartbreak:

بهترین اهنگ سال 1398 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داÙÙÙد دکÙÙ٠شعر "داÛرÙ" با ØµØ¯Ø§Û Ø¹ÙÛرضا آذر تÙرگÛد٠بÙد٠ب٠تÙÙاÛÛ Ø®ÙÛØ´ Ùرا ت٠ب٠اغÙØ§Û Ø¨ÛراÙÙ Ø¨Ø±Ø¯Û Ø¨Ù Ø¯Ø±ÛاÚÙ Ø®Ùر خاÙص کشاÙØ¯Û Ù Ø¯Ø± ÙØ³ØªÛ ÚØ´Ù Ù٠غÙØ·Ù Ø®ÙØ±Ø¯Û Ø¨Ø¯Ù٠سÙاÙÛ Ø®Ø²ÛØ¯Û Ú©Ùار٠ÙÙÙ Ú©ÙØ Ú©Ø¬Ø§ ÙÙØ Ú©Ø¬Ø§ عشÙØ Ø³Ú©Ùت٠رضا ÙÛست پس Úش٠بردار ÙÛا٠ÙÙÙ ÙاعÙاجا٠Úرا عشÙØ Ú©Ùار ت٠٠Ùح٠باراÙÛ ØªÙ Ø§Ø¶Ø§Ù٠ا٠د٠خط Úتر Ø¨Û ÙعÙÛ Ø§Ù Ù٠ت٠را در بزÙگا٠دÛد٠ÙدÛد٠ÙÙÛش٠گرÙتار ک٠بÛÙÛ Ø§Ù ÙÙ Ø­ÙÛÙÛ ØªØ±Û٠حاÙت Ø°ÙÙ ÛÚ© ز٠عجÛØ¨Û Ø´Ø¨ÛÙ ÙÙس ÙØ§Û Ø¯Ø±Ûا درÙØºÛ ÙØ´Ø³ØªÙ Ø¨Ù Ú©Ø±Ø³Û Ú©Ø°Ø¨Ù Ø¨Ù Ø®Ùد بست٠ا٠Ùا٠جعÙÛ Ø®Ùد را Úرا رÙبرÙÛ٠د٠زاÙÙ ÙØ´Ø³ØªÛ Ùرا Ùحض ÚÙ Ù¾ÛØ´ ٠پس ÙÛÚ©ÙÛ Ø¹Ø´ÙØ Ø¨Ù Ø³ÙÚ¯ دÙÙ ÙÛØ® ت٠کارگر ÙÛست ÙÙ٠ک٠تÙØ§Ø´Û Ø¹Ø¨Ø³ ÙÛâÚ©ÙÛ Ø¹Ø´Ù ÙÙاÙÛ Ú©Ùار Ù Ùب جاد٠بÙØ¯Ù Ú©Ø³Û Ø¢Ùد ٠ساÙ٠ا٠را تکا٠داد سرÙÚ¯ ÙÙا در رگ ٠رÛش٠ا٠کرد ٠آÛÙد٠ا٠را جÙÙتر Ùشا٠داد شکست ٠تکا٠داد Ù ÙÙب از تÙÙ Ú©Ùد ÚÙدر از سر٠ÙÙØ±Û Ø®Ø³ØªÙ Ù¾Ø± زد ب٠Ùر Ú©Ùدک باغ د٠بست٠بÙد٠ÚÙدر Ø¢Ùد ٠بÚÙ Ùا را تشر زد ببÛ٠بÚ٠بÙد٠ب٠آÙÛ Ø´Ú©Ø³ØªÙ ÙÙÙÙÛد٠اصÙا ÚÙ Ùا دÛد٠بÙد٠دÙتا ÙÙب تÛر٠کÙار د٠آÙÙد کجا Ùاش٠ات را ÚکاÙÛد٠بÙد٠کÙار ت٠ÙÛÚÙ Ú©Ùار ت٠صÙر٠کÙارت ÙÙÛت Ùدار٠ÙÙاک٠دÙاÙÙØ¯Û ØªÙ Ùرا Ø®Ùرد Ù ÙÛ Ú©Ø±Ø¯ Ú©ÙÙØ®Û Ù¾Ø± از Ø­Ùر٠در Ùت٠خاک٠در اÙج Ø´Ú©ÙÙت در اÙبÙÙ ÙبخÙد Ø³Ù¾Ø±Ø¯Û Ùرا ب٠زÙستا٠٠بÙرا٠ÙØ´Ø³ØªÛ Ø¯Ø± آراÙØ´ Ú©ÙÚ٠باغت رÙا Ú©Ø±Ø¯Û Ø§Ù Ø¯Ø± سراشÛب تÙرا٠ÙÙØ³Ø Ø­Ù Ù٠آب Ù Ùا٠ÙÙ ÙÙ Ù٠از اÛ٠پس ب٠خÙاب٠ÙÛا ÙØ±Ù Ø¬Ø§Ø±Û Ú©Ù Ùرکس رسÛد٠ست Ø¯Ø§ØºÛ Ø²Ø¯Ù Ø³Øª ٠حاÙا ت٠باÛد ک٠آتش بÛØ§Ø±Û Ø§Ú¯Ø± ÙÛ Ùشد Ø­Ù Ø®Ùد را بگÛر٠اگر دست Ùر Ø­Ú©Ùت Ø®Ù٠اسÛر٠اگر دست برد٠ب٠تÙÙاÛÛ ØªÙ Ø§Ú¯Ø± Ú©Ùد٠٠تÙخ٠٠گÙØ´Ù Ú¯Ûر٠اگر اÙزÙاÛÛ ØªØ±Ú© Ø®Ùرد٠پÙش٠اگر Ø¨Û ÙصÛبÙØ Ø¨Ù Ú©ÙØ¬Û Ú©Ùار٠اگر باد ÙØ­Ø´Û ÙÙاÙÙ ÙبÙد٠اگرباÛد آخر ب٠شعر٠ببار٠اگر آ٠سÙاÙ٠ک٠پاسخ Ùدارد اگر سÙخت٠در Ø®Ùد٠ÙØ® ب٠ÙØ® Ùا اگر سÙر٠ا٠سÙÙÛ Ø§Ø² Ùا٠Ùدارد Ù Ø®ÙردÙد اگر حاصÙ٠را ÙÙØ® Ùا سر عÙد دÙÙØ§Ù¾Ø³Û ÙاÙد٠بÙد٠Ù٠آ٠عش٠پا تا دÙا٠بÙØ¯Ù Ø§Û ÙØ§Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ú¯ÙÙبÙد رÙز تÙÙد ب٠Ùکر شکار جÙا٠بÙØ¯Ù Ø§Û Ùا٠٠دÙØ®ÙØ´ ب٠اÛÙÚ©Ù ÙÛا٠جÙاعت Ø´Ú©ÙÙ Ùگا٠ت٠دÙÙاپس٠بÙد بدÙ٠ت٠آد٠حساب٠ÙÙÛâکرد د٠خط شعر تÙØ®Û Ú©Ù Ú©Ø§Ø± ٠کس٠بÙد در اعÙا٠ÙÛÙÛ Ú©Ù Ø¨Ùد٠ÙÙÛØ´Ù ÙÙس ÙÛâÚ©Ø´Ûد٠ت٠را با ÙگاÙت ÙØ¬Ø§ØªÙ Ø´Ø¯Û Ø¨Ø¹Ø¯ عÙØ±Û Ø¨Ù Ø²Ùدا٠٠بÙعÛØ¯Û Ø§Ù Ø¨Ø§ Ùگا٠سÛاÙت Ø®Ùدت Ø¢ÙØ¯Û Ù Ø®Ùدت رÙØªÛ Ø§Ø² کادر در عکس دÙتاÛÛ ØªÙ Ø±Ø§ Ùرد٠دÛد٠در آ٠عکس تارÛØ®Û Ù ØªØ§Ø± ٠تارÛÚ© Ø®Ùد٠را Ú©Ùارت زÙÛÙ Ø®Ùرد٠دÛد٠غÙØ· کرد٠اÙØ§Ø Ø±Ùا Ú©Ø±Ø¯Û Ø§Ù Ø¨Ø§Ø² ÙÛا٠ÚÚ© Ù ÚاÙÙ Ù ÙÛØ´ ٠دÙدا٠رÙا Ú©Ø±Ø¯Û Ø§Ù Ø¯Ø± Ùد٠ÙØ§Û ØªÚ©Ø±Ø§Ø± زÙستا٠زÙستا٠زÙستاÙØ Ø²Ùستا٠پس از Ùرگ ت٠ÙÛÙÙ Ùص٠بد شد ت٠داÙÙ Ú©Ø´ÛØ¯Û Ú©Ù Ø§Ø² Ù٠گرÛØ²Û ÙØ´Ø³ØªÛ Ø¨ÙÙØ´Û ØªÙا٠تÙ٠را Ù Ø®ÙÙ Ùرا Ù¾Ø§Û Ù¾Ø§Ûت برÛØ²Û ØªÙ ØªØ§Ø±ÛØ® در Ø®Ùد Ùر٠رÙتÙÛ Ø­Û٠ب٠تارÛØ® در Ø®Ùد شکست٠اسÛر٠٠ÙØºØ²Û Ú©Ù Ø¯Ûگر تحÙÙ Ùدارد ب٠بÛراÙÙ Ø®Ùرد٠شکÙج٠اسÛر٠ÙÛا٠ÙÙ٠زÙدگا٠د٠عاÙ٠اگر Ùا٠کÙرÙÚ¯ Ù٠را زدÙدÙد Ú٠غ٠ک٠رÙÛÙا٠Ù٠کاس٠ÙÙ Ùرا Ù¾ÛØ´ از اÛÙ Ùص٠Ùا کشت٠بÙدÙد غرÙب Ú٠رÙØ²Û ØªÙ Ø±Ø§ ÙÙجÙد شد Ø·ÙÙع کداÙÛ٠سÙر از ت٠پر شد ÚÙدر از Ùرا رÙÛ Ø¯Ùتر ÙÙØ´ØªÛ Ú©Ù Ø´Ø¹Ø± اÙتداد Ùزارا٠تÙÙÙر شد در اÛÙ ÙابÙØ§Û Ù¾Ø± از ÙÙÙ Ù Ùحشت ب٠Ûاد جÙا٠Ù٠٠باÙر٠باش بÛا بÛØªÛ Ø§Ø² ÙاÙدÙت باش ٠برگرد ب٠Ùکر خط خاÙÛ Ø¯Ùتر٠باش زÙÛت ک٠٠از سر Ù٠بساز٠Ùراس Ùرا در Ø®Ùدت جستج٠ک٠س٠خط ر٠ب٠Ù٠باش Ù ÛÚ© خط عÙب ر٠Ùرا Ø³Ø±Ú©Ø´Û Ú©ÙØ Ùرا زÛر ٠ر٠ک٠آÙØ§Û Ø¢Ø®Ø±ÛÙ Ú©ÙÙÛ Ø¹ØµØ± ÛÛÙا٠آÙØ§Û Ø¹Ø´Ù Ø¯Ø±Ù٠شکست٠Ùرا باش Ø¢ÙØ§Û Ø§Ø³Ù Ù¾Ø³ Ú©ÙÚÙ ÙØ§Û Ù¾Ø³ از Ù٠آÙØ§Û Ø¢Ø®Ø±Û٠درب بست٠Ùرا باش از آ٠رÙز برÙÛ Ú©Ùار Ùزارش ت٠را با تب ÙÙÙÙÛ ÙÛâØ´ÙاسÙد کساÙÛ Ú©Ù Ø¨Ø§ زخ٠Ù٠آشÙاÛÙد Ùرا با ÙÙÛÙ ÙØ«ÙÙÛ ÙÛâØ´ÙاسÙد Ùرا با Ø®Ùدت آشÙا Ú©Ø±Ø¯Ù Ø§Û Ùرگ ÙÛÙØªÛ Ø²ÙÛ٠حضرت آخرÛÙ Ùرگ زÙÛ٠٠زÙا٠را عÙب برÙگردا٠تحÙÙ Ùدار٠دÙبار٠ب٠Ùرآ٠ÙگاÙÙ Ú©Ù Ø§Û Ø³Ø§Ø­Ø± Ø®Ùا٠آخر ٠از Ú¯Ùر Ù٠جÙج٠تر درآÙر ب٠جادÙÛ ÙØ­Ùت Ùرا زÛر ٠ب٠ک٠٠شر Ùرا از سر Ùرگ Ú©Ù Ú©Ù Ùرا پشت شعر٠ب٠پاÛا٠بÚسبا٠از آد٠بگÛر٠ب٠اÙسا٠بÚسبا٠دÙخط شعر Ú©ÙÙÛ Ø¨Ø±Ø§Ûت سرÙد٠دÙبار٠ÙÙاÙ٠ک٠در جاد٠بÙد٠دÙبار٠ÙÙاÙÙ ÙÙا٠عش٠عرÛا٠ÙÙا٠Ùحش بد در شب راÙبÙدا٠دÙبار٠ÙÙاÙ٠ک٠درد ت٠بÙد٠ک٠خÛر سر٠خرد٠Ùرد ت٠بÙد٠ÙÙاÙ٠ک٠در بÙت Ø¢Ù ÙسÙØ® زرد ت٠را ÙÙ Ùداد آخر Ù Ú©Ù ÙÛاÙرد ÙÚ¯Ùت٠ک٠سÛب از٠را ت٠خÙØ±Ø¯Û Ú©Ù ØªÙ Ø®Ø§Ù٠را دست Ø´ÛØ·Ø§Ù Ø³Ù¾Ø±Ø¯Û Ø¹Ø±Ùسک ÙØ¨Ø§Ø´Ø Ø§Ø² پس Ø´Ûش٠رد ش٠بÛا ÙاÙØ¹Û Ø¨ÙدÙت را بÙد Ø´Ù ÙÙØ· ÙØ­Ø¸Ù Ø§Û Ùث٠ز٠Ùا بÙÙÙ٠از اÛ٠زÙد٠بÙØ¯Ù Ø¨Ø±Ø§Û ØªÙ Ø³ÙÙ٠بتا٠جا٠Ù٠را پر از زÙر کردÙد خداÛا٠پس از رÙتÙت ÙÙر کردÙد ٠ابر سÛاÙÛ Ú©Ù Ùبر Ùرا دÛد ÙرÙÙÛ Ú¯Ø°Ø´Øª Ù ÙراÙÛ ÙبارÛد پس از ت٠ÙÙØ· Ùکبت از خاÙ٠ا٠ÙاÙد د٠پر ÚÙب خشکÛد٠از ÙاÙ٠ا٠ÙاÙد ک٠ک٠بÙØ¯Û Ø§Ùا ÙÙا٠ک٠Ùرا بس Ú©Ù Ù٠د٠ب٠Ùر Ø¢ÙÚ٠ک٠بست٠بÙد٠ک٠بسÛØ§Ø±Û ØªÙ Ø²ÛØ§Ø¯Û ØºÙ Ø¯Ø§Ø´Øª از اÙبÙ٠اÙدÙÙ Ø®Ùد خست٠بÙد٠ÚÚ¯ÙÙ٠ب٠اسÙت صداÛت Ú©ÙÙ ÙاÙØ Ø¨Ùا٠ÙÛÙÛ Ø¯Ø± زÙستا٠ÙشاÙÛ Ø§Ø² اÛÙ Ùص٠رÙت٠ک٠پاÛت Ùسط بÙد ÙÙاÙد٠ک٠تÙØ Ø¯Ø± ÙÛاÙ٠بÙاÙÛ ÙگرÙ٠بدÙ٠ت٠ÙعÙا کجا بÙد Ø´ÙÙ Ø¨Û ØªÙ ÛعÙÛ Ø´Ø¨Ù Ø±Ø§ ببار٠زÙØ§Ù Ø¨Û ØªÙ ÛعÙÛ ÙÙØ· ساعت صÙر جÙا٠٠زÙا٠را تÙرکز Ùدار٠ÙگرÙ٠بدÙ٠ت٠اصÙا ÙÙØ´ ک٠ب٠کÙرÙÚ¯Û ÙÙ Ú©Ø³Û Ø¯Ø± جÙا٠ÙÛست از Ø¢Ù Ùحظ٠ک٠سÙت رÙت٠دÙÛØ¯Û Ú©Ø³Û Ø¨ÛÙ Ùا جز غÙÛ ÙاگÙا٠ÙÛست ب٠ÚØ´Ùا٠ÙÙ Ø®Ûر٠ش٠سرÙگردا٠Ù٠آÛÛÙ٠اÙØ Ù٠تÙا٠حضرت درد ت٠آÙÛÙ Ù٠بÙØ¯Û Ø§Û Ø¹Ø´Ù Ùاحد ت٠ÙÙب ÙÙÛ ÙبÙ٠تحت Ù¾Ûگرد ببÛÙ ÙÛÙÛ Ø±Ùت٠از Ùص٠کÙÙ٠ت٠اÙÙÛ٠باراÙÛ Ú©ÙدکاÙÛ Ø·ÙÙع تÙا٠زÙا٠شگÙØªÛ Ù Ø´Ø±ÙÛ ØªØ±ÛÙ Ùادر Ú©ÙکشاÙÛ Ùرا از تب Ø´Ùر تÙخت خبر ک٠بگ٠ÙÛÙÛ Ø§Ø² Ø´Ùر بارا٠ÙرÙشا٠بگ٠با سپÛØ¯Û Ø¨Ø§ØºØª Ú٠کردÙد ÚÙ Ùا Ú©Ø±Ø¯Ù Ø§Û Ø¨Ø§ زÙستا٠ÙرÙشا٠Ùگر Ùرد آ٠بÚÚ¯Û Ùا ÙبÙØ¯Ù Ø¨Ú¯Ù Ø¬Ø§Û Ù¾Ø§ÙاÛÙا٠ک٠Ú٠کردÛØ Ø¨Ú¯Ù Ø§ÛÙ Ø®Ûابا٠Ú٠کردت Ú©Ù ÙØ±Ø¯Û Ùرا Ø­ÛÙ Ù ÙÛ٠د٠پس Ú©ÙÚÙ Ú©Ø±Ø¯Û Ø¯Ø± Ø¢Ù Ú¯Ûر٠دار شب Ù Ø´Ùکرا٠Ùا ÚÙ Ú©Ø§Ø±Û Ø¨Ø±Ø§Ûت Ùکرد٠ک٠ÙÛâØ´Ø¯Ø Ù Ûا در شب رÙت٠٠Ùرد٠ت٠د٠بÛت Ùرا ÙÛâØ´ÙÛØ¯Û ÚÙ ÙÛâØ´Ø¯Ø ØªÙ Ø¬Ø§Ø¯Ù Ø±Ø§ خط Ú©Ø´Ûد٠ب٠دÙرت ÙØ´Ø³ØªÛ Ù Ø·Ûار از Ù٠گرÙتت جÙا٠از Ø®Ûابا٠ÙÙ Úرب تر بÙد Ø¨Ø²Ø±Ú¯Û Ø³Ûار٠از Ù٠گرÙتت بترس از Ø´Ø¨Û Ú©Ù ÙÙاب٠ÙØ´ÛÙÛ Ú©Ù Ø¯ÙÛا ر٠٠رس٠گردش ÚÙÛ٠است زÙÛÙÛ Ú©Ù ÙÙ ÙÛâØ´Ùاس٠سر آخر ب٠ÙÙ ÙÛرساÙØ¯Ø Ø´Ú¯Ø±Ø¯Ø´ ÚÙÛ٠است ب٠Ùکر تÙÙÙ ÙØ³ØªÙ Ø§Û Ø­Ø¶Ø±Øª دÙر ب٠Ùکر Ø®Ùد٠ک٠اگر دÛدÙت باز اگر تاس Ùرد٠ب٠خÙØ¨Û ÙØ´ÛÙد اگر آخر Ùص٠بÙعÛدÙت باز ÚÚ¯ÙÙÙ Ùرا رÙبر٠ÙÛâÚ¯Ø°Ø§Ø±Û Ø¨Ú¯Ù Ø¨Ø§ ÚÙ Ø³Ø­Ø±Û Ùرا ÙÛÚ©Ø´Û Ø¨Ø§Ø² ÚØ·Ùر آب از جÙÛ Ø±Ùت٠دÙبار٠ب٠ج٠بازگردد بگ٠شعبد٠باز ببخش٠Ùبخش٠Ùرا ØµØ±Ù Ú©Ø±Ø¯Û ÚØ·Ùر آ٠د٠داد٠را پس بگÛر٠تÙÙ٠بÚ٠بÙØ¯Û Ø¹Ø²Ûز د٠ÙÙ ÚØ·Ùر اشک از Ø¢Ù ÚØ´Ù Ùارس بگÛر٠ÙداÛت Ø´Ù٠دختر عصر Ø·ÙÙا٠ت٠را با Ø®ÛاÙت ب٠دÙÛا سپرد٠خÙد٠را ب٠دست Ø®Ùد٠Úا٠کرد٠پس از ت٠ÙبÙد٠اگرÚÙ ÙÙرد٠ÙرÙر٠ک٠از خاطرت جا ÙÙاÙ٠زÙÛÙ ÙØ«Ù ÙÙ Ùرد ÙاÙد٠ÙدÛØ¯Ù Ø¨Ù Ù¾Ø§Û Ú¯ÙاÙÛ Ùکرد٠ÙØ´Ø³ØªÙ Ú©Ø³Û Ø¬Ø² ت٠آ٠سÛب Ù٠را ÙÚÛد٠تÙرکز Ùدار٠Ú٠باÛد بگÙÛ٠رÙاÛت از اÛÙ Ùرد راÙÛ Ú¯Ø±ÙØªÛ Ø§Ø² آ٠بدتر اÛÙÚ©Ù Ùرا ساد٠دÛØ¯Û Ùرا با تÙا٠عÙÛ Ùا ÙساÙÛ Ú¯Ø±ÙØªÛ ØªÙ Ø±Ø§ در بزÙگا٠دÛد٠ÙدÛد٠ÙÙÛش٠گرÙتار ک٠بÛÙÛ Ø§Ù ÙÙ Ú©Ùار ت٠٠Ùح٠باراÙÛ ØªÙ Ø§Ø¶Ø§Ù٠ا٠د٠خط Úتر Ø¨Û ÙعÙÛ Ø§Ù Ù٠سکÙت٠رضا ÙÛست پس Úش٠بردار ÙÛا٠ÙÙÙ ÙاعÙاجا٠Úرا عشÙØ Ø¨Ø¯Ù٠سÙاÙÛ Ø®Ø²ÛØ¯Û Ú©Ùار٠ÙÙÙ Ú©ÙØ Ú©Ø¬Ø§ Ù٠کجا عشÙØ

تمرگیده بودم به تنهایی خویش
مرا تو به اغوای بیراهه بردی
به دریاچه خمر خالص کشاندی
و در مستی چشم من غوطه خوردی
بدون سلامی خزیدی کنارم
ولم کن، کجا من؟ کجا عشق؟
سکوتم رضا نیست پس چشم بردار
میان همه لاعلاجان چرا عشق؟
کنار تو و لحن بارانی تو اضافه ام
دو خط چتر بی معنی ام من
تو را در بزنگاه دیدن ندیدم
همیشه گرفتار کم بینی ام من
حقیقی ترین حالت ذوق یک زن
عجیبی شبیه نفس های دریا
دروغی نشستم به کرسی کذبم
به خود بسته ام نام جعلی خود را
چرا روبرویم دو زانو نشستی
مرا محض چه پیش و پس میکنی عشق؟
به سنگ دلم میخ تو کارگر نیست
ولم کن تلاشی عبس می‌کنی عشق
نهالی کنار و لب جاده بودم
کسی آمد و ساقه ام را تکان داد
سرنگ هوا در رگ و ریشه ام کرد
و آینده ام را جلوتر نشان داد
شکست و تکان داد و قلب از تنم کند
چقدر از سرم قمری خسته پر زد
به هر کودک باغ دل بسته بودم
چقدر آمد و بچه ها را تشر زد
ببین بچه بودم به آنی شکستم
نفهمیدم اصلا چه ها دیده بودم
دوتا قلب تیره کنار دو آوند
کجا ماشه ات را چکانیده بودم
کنار تو هیچم کنار تو صفرم
کنارت هویت ندارم هلاکم
دماوندی تو مرا خورد و قی کرد
کلوخی پر از حفره در متن خاکم
در اوج شکوهت در انبوه لبخند
سپردی مرا به زمستان و بوران
نشستی در آرامش کوچه باغت
رها کردی ام در سراشیب تهران
قفس، حق من آب و نان هق هق من
از این پس به خوابم نیا هرم جاری
که هرکس رسیده ست داغی زده ست
و حالا تو باید که آتش بیاری
اگر هی نشد حق خود را بگیرم
اگر دست هر حکمت خون اسیرم
اگر دست بردم به تنهایی تو
اگر کندم و تلخم و گوشه گیرم
اگر انزوایی ترک خورده پوشم
اگر بی نصیبم، به کنجی کنارم
اگر باد وحشی موافق نبوده
اگرباید آخر به شعرم ببارم
اگر آن سلامم که پاسخ ندارد
اگر سوختم در خودم نخ به نخ ها
اگر سفره ام سهمی از نان ندارد
و خوردند اگر حاصلم را ملخ ها
سر عهد دلواپسی مانده بودم
من آن عشق پا تا دهان بودم ای ماه
برای گلوبند روز تولد
به فکر شکار جهان بودم ای ماه
و دلخوش به اینکه میان جماعت
شکوه نگاه تو دلواپسم بود
بدون تو آدم حسابم نمی‌کرد
دو خط شعر تلخی که کار و کسم بود
در اعماق ویلی که بودم همیشه
نفس می‌کشیدم تو را با نگاهت
نجاتم شدی بعد عمری به زندان
و بلعیدی ام با نگاه سیاهت
خودت آمدی و خودت رفتی از کادر
در عکس دوتایی تو را مرده دیدم
در آن عکس تاریخی و تار و تاریک
خودم را کنارت زمین خورده دیدم
غلط کردم اما، رها کردی ام باز
میان چک و چانه و نیش و دندان
رها کردی ام در قدم های تکرار
زمستان زمستان زمستان، زمستان
پس از مرگ تو نیمه قصه بد شد
تو دامن کشیدی که از من گریزی
نشستی بنوشی تمام تنم را
و خون مرا پای پایت بریزی
تو تاریخ در خود فرو رفتنی حیف
به تاریخ در خود شکسته اسیرم
و مغزی که دیگر تحمل ندارد
به بیراهه خورده شکنجه اسیرم
میان همه زندگان دو عالم
اگر نام کمرنگ من را زدودند
چه غم که رفیقان هم کاسه من
مرا پیش از این قصه ها کشته بودند
غروب چه روزی تو را منجمد شد
طلوع کدامین سفر از تو پر شد
چقدر از مرا روی دفتر نوشتی
که شعر امتداد هزاران تومور شد
در این لابلای پر از وهم و وحشت
به یاد جهان من و باورم باش
بیا بیتی از ماندنت باش و برگرد
به فکر خط خالی دفترم باش
زنیت کن و از سر نو بسازو
هراس مرا در خودت جستجو کن
سه خط رو به من باش و یک خط عقب رو
مرا سرکشی کن، مرا زیر و رو کن
آهای آخرین کولی عصر ییلاق
آهای عشق درهم شکسته مرا باش
آهای اسم پس کوچه های پس از من
آهای آخرین درب بسته مرا باش
از آن روز برفی کنار مزارش
تو را با تب مولوی می‌شناسند
کسانی که با زخم من آشنایند
مرا با همین مثنوی می‌شناسند
مرا با خودت آشنا کرده ای مرگ
نیفتی زمین حضرت آخرین مرگ
زمین و زمان را عقب برنگردان
تحمل ندارم دوباره به قرآن
نگاهم کن ای ساحر خوان آخر
و از گور من جوجه تر درآور
به جادوی لحنت مرا زیر و بم کن
و شر مرا از سر مرگ کم کن
مرا پشت شعرم به پایان بچسبان
از آدم بگیرم به انسان بچسبان
دوخط شعر کولی برایت سرودم
دوباره همانم که در جاده بودم
دوباره همانم همان عشق عریان
همان فحش بد در شب راهبندان
دوباره همانم که درد تو بودم
که خیر سرم خرده مرد تو بودم
همانم که در بهت آن مسلخ زرد
تو را لو نداد آخر و کم نیاورد
نگفتم که سیب ازل را تو خوردی
که تو خانه را دست شیطان سپردی
عروسک نباش، از پس شیشه رد شو
بیا واقعی بودنت را بلد شو
فقط لحظه ای مثل زن ها بفهمم
از این زنده بودن برای تو سهمم
بتان جام من را پر از زهر کردند
خدایان پس از رفتنت قهر کردند
و ابر سیاهی که قبر مرا دید
قرونی گذشت و قرانی نبارید
پس از تو فقط نکبت از خانه ام ماند
دو پر چوب خشکیده از لانه ام ماند
که کم بودی اما همان کم مرا بس
که من دل به هر آنچه کم بسته بودم
که بسیاری تو زیادی غم داشت
از انبوه اندوه خود خسته بودم
چگونه به اسمت صدایت کنم هان؟
بمان لیلی در زمستان نشانی
از این قصه رفتم که پایت وسط بود
نماندم که تو، در میانه بمانی
وگرنه بدون تو معنا کجا بود
شفق بی تو یعنی شبم را ببارم
زمان بی تو یعنی فقط ساعت صفر
جهان و زمان را تمرکز ندارم
وگرنه بدون تو اصلا ولش کن
به کمرنگی من کسی در جهان نیست
از آن لحظه که سمت رفتن دویدی
کسی بین ما جز غمی ناگهان نیست
به چشمان من خیره شو سرنگردان
من آیینه ام، من توام حضرت درد
تو آمین من بودی ای عشق واحد
تو قلب منی قبله تحت پیگرد
ببین لیلی رفته از فصل کهنه
تو اقلیم بارانی کودکانی
طلوع تمام زنان شگفتی
و شرقی ترین مادر کهکشانی
مرا از تب شهر تلخت خبر کن
بگو لیلی از شهر باران فروشان
بگو با سپیدی باغت چه کردند
چه ها کرده ای با زمستان فروشان
مگر مرد آن بچگی ها نبودم
بگو جای پاهایمان کو چه کردی؟
بگو این خیابان چه کردت که مردی
مرا حیف و میل دو پس کوچه کردی
در آن گیرو دار شب و شوکران ها
چه کاری برایت نکردم که می‌شد؟
و یا در شب رفتن و مردن تو
دو بیت مرا می‌شنیدی چه می‌شد؟
تن جاده را خط کشیدم به دورت
نشستی و طیار از من گرفتت
جهان از خیابان من چرب تر بود
بزرگی سیاره از من گرفتت
بترس از شبی که مقابل نشینی
که دنیا ره و رسم گردش چنین است
زمینی که من می‌شناسم سر آخر
به هم میرساند، شگردش چنین است
به فکر توهم هستم ای حضرت دور
به فکر خودم که اگر دیدمت باز
اگر تاس نردم به خوبی نشیند
اگر آخر قصه بلعیدمت باز
چگونه مرا روبرو می‌گذاری
بگو با چه سحری مرا میکشی باز
چطور آب از جوی رفته دوباره
به جو بازگردد بگو شعبده باز
ببخشم نبخشم مرا صرف کردی
چطور آن دل داده را پس بگیرم
توهم بچه بودی عزیز دل من
چطور اشک از آن چشم نارس بگیرم
فدایت شوم دختر عصر طوفان
تو را با خیالت به دنیا سپردم
خودم را به دست خودم چال کردم
پس از تو نبودم اگرچه نمردم
مرورم کن از خاطرت جا نمانم
زمین مثل من مرد ماندن ندیده
به پای گناهی نکرده نشستم
کسی جز تو آن سیب من را نچیده
تمرکز ندارم چه باید بگویم
روایت از این مرد راوی گرفتی
از آن بدتر اینکه مرا ساده دیدی
مرا با تمام علی ها مساوی گرفتی
تو را در بزنگاه دیدن ندیدم
همیشه گرفتار کم بینی ام من
کنار تو و لحن بارانی تو اضافه ام
دو خط چتر بی معنی ام من
سکوتم رضا نیست پس چشم بردار
میان همه لاعلاجان چرا عشق؟
بدون سلامی خزیدی کنارم
ولم کن، کجا من کجا عشق؟

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داÙÙÙد دکÙÙ٠پر احساس عÙÛرضا آذر ب٠Ùا٠عشÙ
لهجه ات را غلاف کن ای عشق
زخمــی ام از زبان نـوک تیزت
شمس مولای بی کسی ها باش
بی خیــــال  شکــوه  تبریزت
مثنوی ، زخم های تدریجی است
مرگ آرام در تحمل بستر
مثل ققنوسِ شمس برگشتن
در مسیحایِ سردِ خاکستر
دست هایم به کار کشتنم اند
این جنایت به پاس بودن هاست
شهرِ بی شعر نوش جان شما
شاعر اینجا جنازه ای تنهاست
دوست دارم به آسمان بزنم
تا نگاهم به ماه برگردد
می فروشم خدای نورم را
روزگار ِ سیاه برگردد
بیت، من را گرفته از خویشم
اولم شعر بوده، عشق آخر
شعر یعنی تمام آدم ها
عشق یعنی علیرضا آذر
عشق اما نهایتی مجهول
بی حضورش اگر چه شب عالی است
در تن فکرهای هر شبه ام
باز هم جای خالی اش خالی است
پشت ذهنم دهان سوراخی
به خیال کلید وا مانده
یا کلیدی به فکر سوراخی
توی جیب جلیقه جا مانده
آنور قفل های تکراری
می پذیرم عمیق چاهم را
دوزخت از بهشت آبی بهتر
می کشم وزنه ی گناهم را
چشم هایت کنار ماشین ها
زیر پاهای شهر جان بدهند
عابرین شلوغ بی سر و ته
رد شوند و سری تکان بدهند
جفت گیری گاو - آدم ها
پای تابوت کرکسی مُرده
ماهیانی که دیر فهمیدند
کوسه از رنج بی کسی مُرده
*
باز روزی شریک جرمت را
توی تار عنکبوت می بینی
دست و پای ظریف جفتت را
روی میز نهار می چینی
توی بشقاب مهمان ها
تکه های غرور خون بارت
زیر چشمی تعارفی بزنی
به لب و لوچه ی پرستارت
مفصل و ساق استخوانت را
به سگ هرزه ای نشان بدهی
استخوان را به نیش خود بکشی
رو به خود هم دمی تکان بدهی
بعداز عمری خر خودت باشی
یک نفر گردن کلفتت را
مفت دریا به تخم ماهی ها
یک نفر در طویله جفتت را...!!!
از دهان تو خسته تر باشم
زیر فحش تو جان به جان بدهم
زیر فحش تو خوار مادر را
به درک!! روی خوش نشان بدهم
عشق یعنی علاج واقعه ای
قبل از افتاد و بعد از افتادن
عشق یعنی که نامه ای خوش خط
به زن هیتلر فرستادن
و بگویی که عاشقش هستی
بچه ها هم تفنگ می گیرند
عشق یعنی به تخم ماهی ها
که هزاران نهنگ می میرند
غرق در انتهای یک باور
در تمنای صید مروارید
زیر آبی و غافل از اینکه
بچه میگو به هیکلت میرید!
بی نفس از فشار یک پوچی
در سراشیب تن پس از سیگار
زیر لب آرزو کنی هر شب
دست از این مَردِ بی پدر بردار...
مثل کبریتِ بی خطر باشی
هیزمی از تو گـُر نگیرد یا...
مثل آتشفشان سردی که
برف را ساده می پذیرد بعد...
عشق یعنی بغل کنم زن را
فکر زن جای دیگری باشد
عشق یعنی زنی بغل کُندم
فکر من جای دیگری باشد
*
جان این ایستگاه متروکه
زنده کن لاشه ی قطارم را
هیچ عشقی به مقصدم نرسید
پس بده مهره های مارم را
ضامنم را بکش که منتظرند
بمب هایی که در مدار منند
رو به صفری که می رسد بشمار
لحظه در لحظه انتظارم را
تشنه ی قطره های خون آبم
در تکاپوی مرگ ِ من بودی
نوش جان کن مرا حلال توام
سر بکش موج انفجارم را
تیک تاک تمام ساعت ها
تاک تیک دقیق مرگ من است
رو به صفر زمان تماشا کن
حرکت ثانیه شمارم را
نه به تقویم اعتقادی نیست
فصل فصلم به زرد معتقد است
مثل پتیاره ای که در بستر
می فروشم تن بهارم را
*
حیف از تو که آسمانِ تو هم
سوت و کور از خسوف ماهی که
حیف از من غلط کنم که دگر...
باز تکرار اشتباهی که...
عشق یعنی به تخم ماهی ها
آبی از آب تکان نخواهد خورد
با به بوق بلند آدم ها!!!!
یک نفر توی آب دارد... مُرد!
مثل جغرافیای نامحدود
هر زبانی شکنجه ای بلد است
مجمع الدردهای در نوسان
مثل نبضی که خط ممتد بست
کوچه راهم قدم قدم باشم
هیکلت توی چشم های من است
در من ابری به جوش می آید
از بهاری که پشت پیرهن است
من مسلمانم و نمازم را
در کلیسای داغ اندامت
مسخ ناقوس های آویزان
گوژپشتم که در نوتردامت
پوزخندی تمسخری لطفاً
یک بغل حبه قند کم دارم
باغ من از گیاه تکمیل است
لاله ای از هلند کم دارم
کوه و دریای نور یک عمر است
پشت یک سینه بند بیدارند
صف به صف نطفه های بودایی
زیر پوتین چرم افشارند
حرف های نگفته ای دارد
این مهاراجه اسب ابلیس است
پیرمردی که با شب ادراری
تخت طاووس هر شبش خیس است
حرف های نگفته ای دارم
مثل هر آدمی که در شهر است
مردمانی عبوس در بن بست
اجتماعی که با خودش قهر است
حرف های نگفته ای دارم
گوش هایی که سوت از سیلی...
منگولانی که شعر می فهمید!!
چرخه ی ازدواج فامیلی!!!
حرف های نگفته ای دارم
گوش خود را به چشم من بدهید!
اوج تنها و یار مردان نیست
اندکی هم به جنس زن بدهید
من کجای جهان من بودم
که سر و کله ی تو پیدا شد؟
عرشه را آنقدر دعا کردم
تا خدا نا خدای دریا شد
من زبان مزخرفی دارم
واژه ها در سرم الک شده اند
شکل هایی عجیب و بی معنا
بر تنم با کلنگ حک شده اند!
*
عشق یعنی تو را کسی از دور
به خیابان بی کسی بکشد
مثل دستی که حجم مُردن را
شکل یک بوته اطلسی بکشد!!
*
عشق من را دوباره بازی داد
سینه ام در محاق زندان است
توی چشمم شیار ناخن هاست
بر تنم جای زخم و دندان است
در سرم رد پای اقیانوس
مرغ های سفید ماهی گیر
سینه ام داغ کهنه ای اما
قلبم اندازه ی بیابان است
نا امید از تمام داروها
ناامید از دعای هر ساعت
چشمم اما خلاف پاهایم
رو به دروازه ی خراسان است
حس یک ماه مُرده را دارم
توی تابوت خیس دریاچه
چهره ی تکه های مواجم
زیر انگشت های باران است
آه سرها که در گریبانید
آسمان سرخ و برف می بارد
اسکلت-باغ ها بلور آجین
های بگشای در، زمستان است!
*
گور خرها دوباره زندانی
کره خرها دوباره زندان بان
لهجه ات را غلاف کن ای عشق
هرزه است این جهان بی تنبان

 

( دکلمه عشق از علیرضا آ
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هوروش بند ادامه میدمت | دانلود آهنگ هوروش بند به نام ادامه میدمت

 
بازم خاطره هامون اومد یادم
چه قشنگ بود اون روزا باهم
من تو یه گیتار و یه آهنگ
اون شب باد میزد لای اون موهات
کی تورو قد خودم میخواست
کی تورو قد خودم میخواست ...
از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره چقدر ببینم عکساتو که خوابم ببره
از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره آخه مگه چند تا دل تو سینه یه نفره
باز خوابم برد تو ساحل چشای روشنت تو فکر خودم ادامه میدمت
بازم میام به دیدنت ...
بازم با تو دوباره دریا رو هوس کردم کی تورو با کسی عوض کردم
تو نکن از تو دلت پرتم ...
از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره چقدر ببینم عکساتو که خوابم ببره
از اون شبی که تو رفتی من چشام به دره آخه مگه چند تا دل تو سینه یه نفره

 

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارسال شده در (ویرایش شده)

A afshar 3u432462342834238456324236546 داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ آرÙ٠اÙشار جاÙ٠باش

جانم باش!●♪♫
نوش دارو؛ بعدِ مرگ، فایـــده نداره…●♪♫
جانـــم باش!●♪♫
رُخ، نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش…●♪♫
جانــم باش!●♪♫
داد از دل…!●♪♫
بی قرارت شدم؛ ای فریاد از دل!●♪♫
صبــرِ من؛ رفته دگر بر باد، از دل…●♪♫
داد از دل..! داد از دل…!●♪♫
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم!●♪♫
غیر از تو وُ غیر از تو؛ کسی را نپرستم…●♪♫
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم…●♪♫
از عشقت، حیــرانم!●♪♫
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستـــم!●♪♫
غیر از تو وُ غیـــر از تو؛ کسی را نپـرستم…●♪♫


دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانــم…●♪♫
از عشقت، حیــرانـــم!●♪♫
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای!●♪♫
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای!●♪♫
تو؛ ساغرِ عشقی…●♪♫
بال وُ پَر عشقی…●♪♫
یک گوشه ی پیدا نشده؛ توی بهشتی!●♪♫
رسوای زمانه ام…●♪♫
افتاده به جانم؛ عشقِ توئه…●♪♫
عاشق کُشِ شیرین زبانم!●♪♫


دلتنگِ توأم؛ یار… در چنگِ توأم! یار…●♪♫
مجنونِ قسم خورده ی دلتنگِ توأم یار..!●♪♫
تو روح وُ روانی…●♪♫
آرامشِ جانی…●♪♫
عاشق تر از آنم؛ که بگویم… که بدانی…!●♪♫
ای یـــــــار…●♪♫
جانم باش!●♪♫
نوش دارو؛ بعدِ مرگ، فایده نداره…●♪♫
جانم باش!●♪♫
رُخ؛ نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش…●♪♫
جـــانـم باش!●♪♫
داد از دل…!●♪♫
بی قرارت شدم؛ ای فریــاد از دل!●♪♫


صبرِ من؛ رفته دگر بر بــاد، از دل…●♪♫
داد از دل..! داد از دل…!●♪♫
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستم!●♪♫
غیر از تو وُ غیر از تو؛ کسی را نپرستم…●♪♫
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم…●♪♫
از عشقت، حیـرانــم!●♪♫
دیوانه وُ دیوانه وُ دیوانه وُ مستـــم!●♪♫
غیـــر از تو وُ غیــر از تو؛ کسی را نپرستم…●♪♫
دل، دستِ تو وُ مستِ تو وُ بسته به جانم…●♪♫
از عشقت، حیـــرانم!●♪♫
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای!●♪♫
هالالای هالالای هالالالالالا لای لای لای!●♪♫
جانــم باش!●♪♫
نوش دارو؛ بعدِ مرگ، فایده نداره…●♪♫
جانم باش!●♪♫
رُخ؛ نمایان کن وُ این ماهِ شبِ تابانم، باش…●♪♫

 

( آهنگ جانم باش از آرون افشار )

ویرایش شده در توسط 𝒩𝑜 𝓅𝒶𝒾𝓃

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امیر عظیمی ماه بانو

ماه بانو جان این گوی و میدان

دیوانه کردنم برای تو کاری نداره
ماه بانو جان از تو چه پنهان 
بهترین جای جهان شونه یاره

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùگرا٠ÙÙÛ

تو به جای منم داری زجر می کشی
یکی عاشقته که تو عاشقشی
تو به جای منم پُره غصه شدی
نذار خسته بشم نگو خسته شدی
نگران منی که نگیره دلم
واسه دیدنِ تو داره میره دلم
نگران منی مثل بچگیام
تو خودت می دونی من ازت چی می خوام...
مگه میشه باشی و تنها بمونم
محاله بذاری محاله بتونم
دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره
هنوزم به جز تو کسی رو نداره
عوض می کنی زندگیمو
تو یادم دادی عاشقیمو
تو رو تا ته خاطراتم کشیدم
به زیبایی تو کسی رو ندیدم
نگو دیگه آب از سرِ من گذشته
مگه جز تو کی سرنوشتو نوشته
تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی
یه غرور یخی یه ستاره ی سرد
یه شب از همه چی به خدا گِله کرد
یدفعه به خودش همه چی رو سپرد
دیگه گریه نکرد فقط حوصله کرد
نگران منی به تو قرصه دلم
تو کنار منی نمی ترسه دلم
بغلم کن ازم همه چیمو بگیر
بذار گریه کنم پیشه تو دل سیر
مگه میشه باشی و تنها بمونم
محاله بذاری محاله بتونم
دلم دیگه دلتنگیاش بی شماره
هنوزم به جز تو کسی رو نداره
عوض می کنی زندگیمو
تو یادم دادی عاشقیمو
تو رو تا ته خاطراتم کشیدم
به زیبایی تو کسی رو ندیدم
نگو دیگه آب از سرِ من گذشته
مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته
تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی
تو تنها خداشی، تو تنها خداشی ... 

( متن آهنگ نگران منی از مرحوم مرتضی پاشایی ♥ )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

محسن ابراهیم زاده

 

دوره کردم

2 کاربر پسند شده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùت٠آÙÙÚ¯ بذار ت٠حا٠خÙد٠باش٠از اÙÛر تتÙÙ

بذار تو حال خودم باشم، منو چند تا شمع

بذار تو حال خودم باشم، نه نمیخوام پاشم

نمیخوام پاشم

نمیخوام پاشم


بذار تو حال خودم باشم ، نمیتونم زورکی تو دل تو جاشم

بذار تو حال خودم باشم ، میخوام چند روزی تنهاشم

بذار تو حال خودم باشم ، نمیخوام رویاهای تو از هم بپاشن

قشنگی صورت تو به خنده هاشن

بذار تو حال خودم باشم ، منو چن تا شمع

بذار تو حال خودم باشم ، نه نمیخوام پا شم

نمیخواد پاشه

♫♫♫

بذار برو منو اصلا با این هوا

هوایی که خیلی بد میشه شبا

میخوام این شبای سخت و یه جوری از پسش برآم

از پسش برآم

رو شده دستت برام

بذار برو منو و نیا این ورا

من حالم خوبه همین پایین ترا

این زندونی که ساختی رو میخوام از حبسش درآم

از حبسش درآم

تنگه قفسش برام

ولی من میخوام از پسش برآم

 

( متن آهنگ بزار تو حال خودم باشم از تتلو ♥ )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دانلود آهنگ مهراد جم نامرد بودی

 

متن آهنگ نامرد بودی مهراد جم

—–|●♯♩♪♫♬♬♫♪♩♯●|—–

من هنوز، سرِ پام…♯♫♪

قولایی که بهِت دادم، هست سرِ جاش…♯♫♪

همه بهم میگن: مگه نیستی باهــاش؟!…♯♫♪

مگه میشه، این رَوانیو دوسـش نداشت؟!…♯♫♪

*شعر و موزیک: مهراد جم

من هنــوز این چشام، بَرق میزنه تا میکنم نِگاش…♯♫♪

رفته… ولی بازم خاطره هاش، مـیکنه آره! مَنو داغون بَراش!!!…♯♫♪

من که میدونم، حالت با اون خوبــه…♯♫♪

من که میدونم، قلـبت واسَش میکوبه…♯♫♪

از اوّلشَم تو دودَرِه بودی!…♯♫♪

اونیکه فکرشو میــکردم، نه نبودی، نامرد بودی!…♯♫♪

چی شده، حالِت بی من با اون بـهتره؟!…♯♫♪

اونم مثلِ من؛ همش نازِتو مــیخره…♯♫♪

*میکس، مسترینگ و تنظیم: مسعود جهانی

همه بهم میگن: یه کاری کن، بیاد بَرگرده…♯♫♪

این دفــعه اونم بخواد، این آدم دیگه فَرق کرده…♯♫♪

همین روزا میزنَت پـس… مثلِ تو، خیلی بَراش هست…♯♫♪

فکر کردی مَنم که تهِش بخورم، اَزت رو دســت….…♯♫♪

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùت٠آÙÙÚ¯ ØªÙ Ø¯Ø§Ø±Û Ø¨Ù ÚÛ Ùکر ÙÛ Ú©ÙÛ Ø§ÙÛر تتÙÙ

 

داری به چی فکر می کنی

دارم به این فکر می کنم ،‌چرا ساعت هفت نمیشه

که تورو بببینمت دلم که از الان رفته پیشت

الانم دارم فکر می کنم ، واسه شب چی بپوشم

من به تو فکر می کنم حتی وقتی زیر دوشم

تو داری به چی فک می کنی  ، جواب منو می دی با نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

من دارم به این فکر می کنم زندگی بی تو پوچه برام

یه جوری میزون می کنم که جلوی تو توو کوچه در آم

همش دارم فکر می کنم به اون صورت مثل نقاشی

من بی تو دغ می کنم ،‌ مگه میشه که نباشی

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

تو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

من نمی فهمم تو که چشات انقد نازن چرا سرد و بی رحمن

بچگی کردم نبادی می فهمیدی دوست دارم بچگی کردم

باهمه خوبی اما واسه من مث یه آدم چوبی

تو حتی واسه پوز جلو دوستات منو می کوبی

بگو داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یا نه

داری به چی فک می کنی ، جواب منو می دی یا نه

بگو توام هرجا رفتی تصویر منو دیدی یانه

 

( متن آهنگ داری به چی فکر میکنی تتلو )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهراد جم شمال

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بÙرا٠ÙØ±Ø¯Û Ø¯Ø´ÙÙ Ø®ÙدÛ

عاشقانه جا گرفتی منو تنهایی و کوچه تو هجوم بغض و بارون زیر چترت زیر چترت زیر چترت 
بی تو فردایی ندارم مشت دنیا بی تو پوچه راه میافتم توو خیابون پی عطرت پی عطرت پی عطرت 
تو باعث شکست من شدی تو دشمنی یه دشمن خودی بغض تو وقتی حمله میکنه رحمی به چشم من نمیکنه 
تو باعث شکست من شدی تو دشمنی یه دشمن خود فکر تو وقتی حمله میکنه چه ها که با دلم نمیکنه 
دانلود تک آهنگ دشمن خودی با صدای هنرمند بهرام مردی – گلسارموزیک

تو با این سکوت یه شب میکشی منو بی صدا بیا و بگو به غیر از تو چی بخوام از خدا 
اگر چه هنوز دلم روشنه ولی دلخورم با این حال ازت نه دل میکنم نه دل میبرم قسم میخورم 
تو باعث شکست من شدی تو دشمنی یه دشمن خودی بغض تو وقتی حمله میکنه رحمی به چشم من نمیکنه 
تو باعث شکست من شدی تو دشمنی یه دشمن خود فکر تو وقتی حمله میکنه چه ها که با دلم نمیکنه

 

( متن آهنگ دشمن خودی از بهرام مردی )

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

macan-band-khoda-2019-05-13-21-27-58.jpg

وقتی حالم بد بود
خیلی چیزا داشتم کمبود
هیچکسیم دورم نبود
دستامو گرفتی چه زود
وقتی همه پسم زدن شروع کردم قدم زدن
تو خلوت خودم بودم و میخواستم بگیری جونمو
گفتم خدا خودت بیا و دستتو بذار رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو تا از همشون دور بشم
مث آب زلال بودم کاری کردن تیره بشم
خدا خودت بیا و دستتو بذار رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو تا از همشون دور بشم
مث آب زلال بودم کاری کردن تیره بشم
رو شونه هام غمه خستم من از همه
کاشکی یه بار بیای نوازشم کنی بغل بگیرمت
حتی تو تنهایی قبل من اونجایی بازم مرام تو که منو تنهام نمیذاری
خدا خودت بیا و دستتو بذار رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو تا از همشون دور بشم
مث آب زلال بودم کاری کردن تیره بشم
گفتم خدا خودت بیا و دستتو بذار رو شونه هام آروم بشم
چرا اینجورین باهام این آدمای توی شهر
انقده پس زدن منو تا از همشون دور بشم
مث آب زلال بودم کاری کردن تیره بشم

3 کاربر پسندیده اند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ جدÙد عÙÛ Ø³ÙÙÛ Ø´ÙÚ©

همه چی خواست خدا بود ولی 
تو نقشه هاشو ی تنه ریختی بهم 
جوری گیر کردم توو قبل رفتنت 
که خودم واسه خودم غریبه ام 
جوری موندم توی شک که ممکنه
دیگه آینده رو هیچ جوری نخوام 
با این حالم هیچ بعید نیست 
نتونم عمری با نبودنت کنار بیام 
حالم خوبه اگه عطرت … متن آهنگ شوک علی سفلی 
همه چی خواست خدا بود ولی
تو نقشه هاشو ی تنه ریختی بهم 
جوری گیر کردم توو قبل رفتنت 
که خودم واسه خودم غریبه ام 
جوری موندم توی شک که ممکنه 
دیگه آینده رو هیچ جوری نخوام 
با این حالم هیچ بعید نیست 
نتونم عمری با نبودنت کنار بیام 
حالم خوبه اگه عطرت بذاره اگه بارون نباره
خوبم اما نگرانم که کسی اسم تورو بیاره 
حالم خوبه اگه عطرت بذاره اگه بارون نباره 
خوبم اما نگرانم که کسی اسم تورو بیاره 
حالم خوبه مثه ی حبابی که هست ولی
توو اضطرابه نباشه به همین گیجی خوشم 
فقط کمی نگران 
این که نباشه 
گاهی یادم به جایی میرسه حال خوبش همین حال بدشه 
مثه اون کسی که از شدت درد 
توو کماست و نگران بعدشه 
حالم خوبه اگه عطرت بذاره اگه بارون نباره 
خوبم اما نگرانم که کسی اسم تورو بیاره 
حالم خوبه اگه عطرت بذاره اگه بارون نباره 
خوبم اما نگرانم که کسی اسم تورو بیاره

 

" متن آهنگ شوک از علی سفلی "

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùت٠آÙÙÚ¯ ک٠تا بÛاد از دÙÛا (Koo Ta Biad , Donya)

 

ازت سر می‌زنه روزی یه بار یه کار عجیب
نمیرسه به مقصد هیچ بار کجی
بدهکار پُررو تویی من طلبکار نجیب
حرف نمیره تو کلت رو دور لجی

یه آب خوش از گلومون پایین نرفته
یه روز و بذار نجنگیم یه روز در هفته
نمیتونی‌ پیِ یه حرفو انقد نگیری
میرم ولی‌ دیگه سراغ منو من بعد نگیری

توقع ندارم از یکی‌ مث تو کوتاه بیاد
دل تو کوتاه بیاد، کو تا بیاد
لجو لج بازی‌ چیزیه که هست میون ما زیاد
تو خودت با خودت نمی سازی

آی…
یه آب خوش از گلومون پایین نرفته
یه روز و بذار نجنگیم یه روز در هفته
نمیتونی‌ پیِ یه حرفو انقد نگیری
میرم ولی‌ دیگه سراغ منو من بعد نگیری

ربوده ای ز من دل مرا چه می‌توان کرد
تو حل نمیکنی‌ مشکل مرا چه می‌توان کرد
من عاشق تو هم به همه حال چه می‌توان کرد
جانم بگو با این غم و خیال چه می‌توان کرد
چه می‌توان کرد

یه آب خوش از گلومون پایین نرفته
یه روز و بذار نجنگیم یه روز در هفته
نمیتونی‌ پیِ یه حرفو انقد نگیری
میرم ولی‌ دیگه سراغ منو من بعد نگیری

 " متن آهنگ کو تا بیاد از دنیا "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

Ùت٠آÙÙÚ¯ ÙÙرÛÙ Ùحس٠ÚاÙØ´Û

 

الهی سقف ارزوت

خراب بشه رویه سرش

بیای ببینی که همه

حلقه زدن دور و ورش

الهی که روز وصال

طوفان شه از سمته شمال

هیچی از اون روز نمونه

به جز گلایه پرپرش

قسم میخوردی با منی

قسم میخوردی به خدا

خدا الهی بزنه

تو کمرت تو کمرش

من اهل نفرین نبودم

چه برسه که تو باشی

بیاد الهی خبرت بیاد الهی خبرش خبرش

عمرت الهی کم نشه

اما پر از غصه باشه

زجرایی که به من دادی

بکشی تا اخرش

تکست آهنگ نفرین محسن چاوشی

الهی که یه روز خوش

از تو گلوت پایین نره

رسوایه عالمت کنند

اون چشایه در به درت

قسم میخوردی با منی

قسم میخوردی به خدا

خدا الهی بزنه

تو کمرت تو کمرش

من اهل نفرین نبودم

چه برسه که تو باشی

بیاد الهی خبرت بیاد الهی خبرش خبرش

میخوام بدونم قد من

عاشقته دوست داره

اینکه رها کردی منو

می ارزه به دردسرش

هر چی بدی کردی به من

الهی اون با تو کنه

ببینی دیگری به جات

رفته شده همسفرش

هر چی بدی کردی به من

الهی اون با تو کنه

ببینی دیگری به جات

رفته شده همسفرش

الهی سقف ارزوت

خراب بشه رویه سرش

بیای ببینی که همه

حلقه زدن دور و ورش

 

" متن آهنگ نفرین از محسن چاوشی "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ãêà âÃÃï ÃÃñÃà Ãíóà ÃçÃôÃ

از اين بالا نيگا کردم زمين منو صدا ميزد
يکي ميگف بپر پايين يکي تو قلبم جا ميزد

وقت تموم کردن کار شهامت دل بريدن
خط کشيدن دور همه به حس پرواز رسيدن

حالا بايد چيکار کنم خاطره ها رو خط زدم
کاري که اينجا ندارم گذشتنو خوب بلدم

براي گريه کردنات يکي دو روزي کافيه
سيا بپوش براي من اينم براي قافيه

فقط من از اينجا ميرم فک نکنم چيزي بشه
نه آسمون زمين مياد نه ابري باروني ميشه

حرفاي آخرو زدم کارو بايد تموم کنم
حيفه که اين ثانيه رو براي حرف حروم کنم

 

" متن آهنگ خودکشی ممنوع از محسن چاوشی " 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùت٠آÙÙÚ¯ Ø­ÙÛد Ø¹Ø³Ú©Ø±Û Ø¨Ù Ùا٠Ùاز ÙراÙÙØ´Û

شبو تنهاییو گیتارو غمو این دل بیمارمو این حال ِ خرابم

منو بیخوابیو بی تابیو دلتنگیو حسی که میده بی تو عذابم
تو با یه گوشی ِ خاموشیو تو فاز فراموشیو من در به در تو
تو لبات خندونو تو چشم منه اشکه بیخیال کی به کیه فدای سر تو

عشقم بعده تو چقد بده حالم
به دیوونگی رسید کارم
ولی باز هواتو دارم
دنیا اون یه جای دور منم تنها
خیلی قلبمو شکست اما
هنوزم هواشو دارم

♪♫♪

هیشکی جز من نتونست که تورو درک کنه
یه کاری کردی که قلبم تا ابد درد کنه
من که هیچ کاری نکردم که تورو سرد کنه

من که چشماتو به یه دنیا نمیدادم گلم
زندگی بعد تو سخت شد کم شده تحملم
شنیدم که گفتی من به درد تو نمیخورم

عشقم بعده تو چقد بده حالم
به دیوونگی رسید کارم
ولی باز هواتو دارم
دنیا اون یه جای دور منم تنها
خیلی قلبمو شکست اما
هنوزم هواشو دارم

 

" متن آهنگ فاز فراموشی از حمید عسکری " 

1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

25 Band 300x300 - Ùت٠آÙÙÚ¯ جا٠جاÙا٠۲۵باÙد

از چشمهایت قهوه می نوشم هر روز با موهای خرمایی
آری کنار تو چه دلچسب است صبحانه با عطر هل و چایی

تو بهترین معماریه تاریخ ایرانی و یونانی و رومی
دریا به دریا عاشقت هستم اصلا تو اقیانوس آرومی‌

ای جان جانان دوستت دارم
بالاتر از جان دوستت دارم

دریا به دریا عاشقم با تو
هر جای دنیا عاشقم با تو

ای جان جانان دوستت دارم
بالاتر از جان دوستت دارم

دریا به دریا عاشقم با تو
هر جای دنیا عاشقم با تو

تکست آهنگ جان جانان ۲۵باند

تو پادشاه قلب من هستی در قلب من بیا خدایی کن
از مرز پیراهن من رد شو آری بیا کشور گشایی کن

حال جهان وقتی‌ که غمگین تنها دوای داردمان عشق است
باید همه عاشق شویم عاشق که بهترین دین جهان عشق است

ای جان جانان دوستت دارم
بالاتر از جان دوستت دارم

دریا به دریا عاشقم با تو
هر جای دنیا عاشقم با تو

ای جان جانان دوستت دارم
بالاتر از جان دوستت دارم

دریا به دریا عاشقم با تو
هر جای دنیا عاشقم با تو

"متن آهنگ جان جانان از ۲۵باند"

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ Ø´ÛØ·Ù٠از احÙاÙ

میگی دوسم داری
تنهام نمیزاری
اگه نبینی حتی منو یه روز
حالت بده بیماری
میگی بی تو دیوونم

نباشی پریشونم
گوشم پره از این حرفا

کلکاتو میدونم
حرفاتو از برم

کلاه نمیره سرم
تو اند شیطون و

ولی من از تو بدترم
حرفاتو از برم

کلاه نمیره سرم
تو اند شیطون و

ولی من از تو بدترم
اوری ملودی 

شیطونم و اتیش پاره

دل نمیدم  به هر کسی
خیلی از تو جلوترم
نه نمیتونی برسی

عاشق واقعی میخوام
که قلبمو بغل کنه

اونی که باشه
هر چی میگه عمل کنه
میگی دوسم داری
تنهام نمیزاری
اگه نبینی حتی منو یه روز
حالت بده بیماری
 میگی بی تو دیوونم
نباشی پریشونم
گوشم پره از این حرفا

کلکاتو میدونم
حرفاتو از برم
کلاه نمیره سرم
تو اند شیطون و

ولی من از تو بدترم

 

" متن آهنگ شیطون از احلام "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Ùت٠آÙÙÚ¯ عزÛز جÙ٠از ساتÛÙ (Satin | Aziz Joon)

پریشان سنبلان پُرتاب مَکهِ (۲)
خماری نرگسان پُر خواب مَکهِ (۲)
بَرینی تا که دل از مو بُرینی (۲)
بُریده روزگار اِشتاب مَکهِ (۲)

مُوکه افسرده حالُم چون نَنالُم (٢)
شکسته پَر و بالُم چون نَنالُم (٢)

همه میگن فُلانی ناله کم کن ناله کم کن
توآئی در خیالُم چون ننالُم چون ننالُم

بُلَن بالا به بالات موندیم مُو (۲)
بغل واکن که سرما خوردیوم مو
عزیز جون ، جگر جون
دِلی دلی دلی دل
آی دلی دلی دلی دل

بغل واکُن مُورِه کُنجِ بغل گیر (۲)
که دیشو در بیابان موندیم مو
که سرما خوردیوم مو
عزیز جون ، جگر جون
دلی دلی دلی دل
آی دلی دلی دلی دل

لَب بام اومدی کردی اشارهَ (۲)
همون دَم دلِ مو شد پارهَ پارهَ
عزیز جون ، جگر جون
دلی دلی دلی دل
آی دلی دلی دلی دل

برای جنگ با خدا لشگر میارُوم (۲)
اگر در آسمون گَردی ستارهَ
عزیز جون ، جگر جون
دلی دلی دلی دل
آی دلی دلی دلی دل

متن آهنگ عزیز جون از ساتین (Satin | Aziz Joon)

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داÙÙÙد Ø¢ÙÙÚ¯ جدÛد عÙÛ Ø³Û٠رک بگÙ

 

رک بگم ساده بگم عاشقتم جون دلم توی این دنیا فقط با تو خوشم جون دلم

تو که میدونی دیوونم پای تو باشه وسط همه دنیارو به آتیش میکشم جون دلم

بگم رگ شدم شک گرفتم لنگنت از وقتی چشمام به چشات خورد … !

دلم رفت شدم مست آخه طرز نگاه های تو دیوونه کنندس… !

 

کل دنیا یه طرف اون دو تا چشمات یه طرف دیگه طاقت ندارم بسه نکن وقتو تلف

تو چشمام خیره بشو و بگیر دستا رو یبار که یجوری خودمو جا بکنم تو دل تو

بگم رگ شدم شک گرفتم لنگنت از وقتی چشمام به چشات خورد … !

دلم رفت شدم مست آخه طرز نگاه های تو دیوونه کنندس… !

 

" متن آهنگ رک بگم از علی سیف "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

che_khab_hayee_0.jpg

چه خواب هایی برات دیدم
چه فکرایی برات داشتم
کسی رو حتی یه لحظه
به جای تو نمیذاشتم
تو این روزا نمیدونی
با عشقِ تو کجا میرم
چه آسون دل به تو بستم
منی که سخت میگیرم
به همه میخندی با همه دست میدی
دستتو میگیرم دستمو پس میدی
اما دوسِت دارم…اما دوسِت دارم
پشت من بد میگی حرف مردم میشم
دستشو میگیری عشق دوم میشم
اما دوسِت دارم…اما دوسِت دارم
چه خواب هایی برات دیدم
چه رنگی زده دنیامو
تو چشمای تو میدیدم تمومه آرزوهامو

 

" متن آهنگ چه خواب هایی از شادمهر عقیلی "

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارسال شده در (ویرایش شده)

Shadmehr-Aghili-Vaghti-Ke-Bad-Misham-min-450x450.jpg

وقتی که اینجایی وقتی که میخندی

وقتی که بد میشم چشماتو میبندی

وقتی که دنیارو تنها با من میخوای

از هر طرف برم بازم باهام میای

جز عاشقت شدن

چه کاری میشه کرد

میخوامت خواستنت توو دلم ریشه کرد

وقتی که دنیارو تنها با من میخوای

از هر طرف برم بازم باهام میای

به قدری بی هوا امروز هوای حالمو داری

به جز عاشق شدن راهی

جلوی پام نمیذاری

غروره توو نگاهِ تو

یه کوه امید بهم میده

کسی میفهمه چی میگم

که لبخند تورو دیده

به قدری بی هوا امروز هوای حالمو داری

به جز عاشق شدن راهی

جلوی پام نمیذاری

غروره توو نگاهِ تو

یه کوه امید بهم میده

کسی میفهمه چی میگم

که لبخند تورو دیده

جز عاشقت شدن

چه کاری میشه کرد

میخوامت خواستنت توو دلم ریشه کرد

وقتی که دنیارو تنها با من میخوای

از هر طرف برم بازم باهام میای

به قدری بی هوا امروز هوای حالمو داری

به جز عاشق شدن راهی

جلوی پام نمیذاری

غروره توو نگاهِ تو

یه کوه امید بهم میده

کسی میفهمه چی میگم

که لبخند تورو دیده

به قدری بی هوا امروز هوای حالمو داری

به جز عاشق شدن راهی

جلوی پام نمیذاری

غروره توو نگاهِ تو

یه کوه امید بهم میده

کسی میفهمه چی میگم

که لبخند تورو دیده

 

" متن آهنگ وقتی که بد میشم از شادمهر عقیلی "

ویرایش شده در توسط Ɠσηє gιяℓ
1 کاربر پسند دیده است

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !


ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید


ورود به حساب کاربری